آزمون زبان فرانسوی

  • Post category:frand

آزمون دالف و دلف زبان فرانسوی

زبان فرانسوی یکی دیگر از زبانهایی است که هم ردیف زبان انگلیسی حائز اهمیت است. و برای سنجش آن سالانه آزمون های متعددی برگزار می گردد. شرکت در این آزمونها نه تنها به سنجش میزان دانش شما در این زبان میپردازد بلکه مزایایی نیز به دنبال خواهد داشت.

📌از جمله آزمونهای طراحی شده در این زمینه که برای سنجش مهارتهای زبان فرانسه برای غیر فرانسه زبانان به کار میرود dalf & delf می باشد.

📍که دالف شامل ۴ امتحان است. کسب حداقل نمره ۵۰ درکل و همچنین در امتحان C۱

کسب حداقل ۵ نمره از هر بخش برای قبولی در این آزمون الزامی می باشد.

📍این آزمون شامل مراحل ذیل می باشد:

🔖(درک شفاهی )۴۰ دقیقه
🖍(درک نوشتاری )۵۰ دقیقه

🔍بخش شفاهی : شامل گوش دادن به یک نوار ۱۵ دقیقهای و۲ بار بحث در مورد آن در (حضور مربیان ) و همچنین نیم ساعت تا یک ساعت آماده سازی

🔍بخش نوشتاری : شامل نوشتن متنی با ۲٫۰۰۰ کلمه با رعایت ساختار جمله و۳ ساعت و نیم شامل حرف زدن و بحث کردن در حضور مربیان مربوطه که شامل دو مرحله است که هر بخش شامل نمرهای از صفر تا ۵۰ در امتحان C۲ است.

📝برای قبولی در آزمون الزام به کسب حداقل نمره ۵۰ درکل و کسب حداقل ۱۰ نمره در هر بخش است.
#فرانسه #آزمون #دلف #دالف #فراند
#france #dalf #delf #frand #test
@frandcompany