آزمون GMAT

You are currently viewing آزمون GMAT
باGMAT وارد تجارت جهانی شو
  • Post category:تحصیلی

🌐باGMAT وارد تجارت جهانی شو:

آزمون GMAT که با نام عمومی graduate management admission testاست؛ در واقع نام یک آزمون بین المللی است که شما با داشتن مدرک این آزمون میتوانید وارد یکی از رشته های مدیریت، MBA، اقتصاد، تجارت و بازرگانی بهترین دانشگاه های آمریکا و اروپا شوید.

این آزمون درواقع مهارت های لازم برای دانشجویان در حوزه مدیریت امور مالی، اقتصادی و اجرایی را بررسی می کنداز این رو، بسیاری از موسسات و دانشگاه ها برنامه آموزشی خود را با حداقل نمره GMAT برنامه ریزی میکنند.

‼️اکثر دانشگاه ها نمره 600 تا 700 را به عنوان حداقل نمره پذیرش اعلام کرده اند ‼️

برخی مراکز این آزمون را به صورت مجازی و اینترنتی برگزار میکنند و تعداد کمی از مراکز هم این آزمون را به صورت حضوری برگزار میکنند.