اخذ اقامت دائم فرانسه از طریق ازدواج

  • Post category:frand

مهاجرت به فرانسه ازطریق ازدواج

 ازدواج با شخصی که اقامت موقت فرانسه را دارد و قصد دارد به عنوان همراه، برای همسر خود نیز جهت ورود به فرانسه اقدام کند. هنگامی که شخص اقامت موقت فرانسه را برای تحصیل، کار بدست آورده باشد در این حالت این امکان برای همسر شخص فراهم است تا کمتر از شش ماه برای ویزای همراه اقدام کند. به محض اینکه اقامت موقت شخص به اقامت دائم تبدیل شود برای همسر نیز اقامت یا تابعیت صادر خواهد شد. در این حالت شخص باید تمکن مالی خود مبنی بر تهیه مسکن برای دو نفر، تقبل هزینه های زندگی و سایر مخارج خود و همسرش را به سفارت و دولت این کشور اثبات نماید.

 

چنانچه شخصی اقامت دایم فرانسه را داشته باشد و خواهان ازدواج با شخصی غیر فرانسوی باشد، در این حالت اخذ اقامت فرانسه از طریق ازدواج با توجه به شرایط شخص متقاضی و همسر وی سه الی چهار سال زمان خواهد برد .

 ازدواج با شخصی که تابعیت فرانسه را دارد. پروسه اخذ اقامت از این طریق شش ماه الی یک سال زمان می برد که اخذ اقامت از این طریق مستلزم آن است که اثبات کنید که این ازدواج یک ازدواج صوری نبوده و برای این امر باید مدارک و اسناد و شواهد محکمه پسندی برای اقناع دولت فرانسه ارائه دهید.