سازمان زمین شناسی فرانسه

  • Post category:frand

سازمان زمین شناسی فرانسه Bureau Recherches Géologiques et Minières (BRGM)

⭕️نهاد عمومی مرجع  کشور فرانسه برای کاربردهای علوم زمین در مدیریت منابع و خطرات سطحی و زیر سطحی است. BRGM که در سال 1959 ایجاد شد ، به عنوان یک موسسه صنعتی و تجاری عمومی فعالیت می کند و به وزارت آموزش عالی ، تحقیقات و نوآوری ، وزارت انتقال اکولوژیکی و فراگیر و وزارت اقتصاد و دارایی گزارش می دهد.

هدف BRGM برآوردن چالش های کلیدی برای جامعه ما ، به ویژه چالش های مربوط به تغییرات آب و هوا ، انتقال انرژی و توسعه اقتصاد دایره ای است.

در زمینه علوم زمین ، BRGM در حال توسعه تخصصی است تا به مدیریت هماهنگ و استفاده کنترل شده از خاک و زیرزمین شهرها و مناطق کمک کند.

🔻فعالیت BRGM در حدود 6 موضوع اصلی اجتماعی سازماندهی شده است:

  • زمین شناسی و دانش زیرسطح
  • مدیریت آبهای زیرزمینی
  • خطرات و برنامه ریزی فضایی
  • منابع معدنی و اقتصاد دایره ای
  • پتانسیل زیر سطحی برای انتقال انرژی
  • داده ها ، خدمات و زیرساخت های دیجیتالی
  • و برنامه های آن بر تحقیقات علمی ، حمایت از سیاست های عمومی و همکاری های بین المللی متمرکز است.