مهاجرت مشمولین سربازی

  • Post category:frand

شرایط مهاجرت مشمولین سربازی

دانشجویان در حال تحصیل که دارای معافیت موقت تحصیلی هستید بعد از اتمام تحصیل یا اگر بیشتر از حد مجاز سنوات تحصیلی به تحصیل ادامه دهند مشمول غیبت خواهند شد .

متولدین 71 با مدرک دیپلم در سال نود اعزام گردیده اند و فرار کرده اند غیبت خواهند خورد.

افراد مشمول خدمت یا افرادی که دارای شکایات قضایی هستند برای خروج از کشور باید مبلغی را به عنوان ضمانت برای خروج از کشور نزد سازمان مربوطه امانت بگذارند.