نرخ بیکاری

  • Post category:frand

بررسی نرخ بیکاری

📌 بالاترین نرخ بیکاری متعلق به اسپانیا با ۱۴۰ درصد بوده است و پس از این کشور، یونان با ۱۳.۲ درصد و ایتالیا با ۹.۳ درصد قرار دارند.

 

📌 از سوی دیگر کمترین نرخ بیکاری در جمهوری چک با ۲.۸ درصد مشاهده شده است و پس از این کشور، هلند با ۳.۱ درصد و مالت با ۳.۲ درصد قرار دارند.

📌 نرخ بیکاری طی این مدت در بلژیک ۶.۴ درصد، آلمان ۳.۶ درصد و فرانسه ۰/۸ درصد بوده است.

#نرخ_بیکاری #نرخ_بیکاری_پرتقال #نرخ_بیکاری_اسپانیا #نرخ_بیکاری_فرانسه