آموزش زبان فرانسه با فراند

You are currently viewing آموزش زبان فرانسه با فراند
  • Post category:frand

آموزش زبان فرانسه با فراند

صرف فعل habiter به معنی زندگی کردن 

J’habite
من زندگی می کنم

Tu habites
تو زندگی می کنی

Il ( elle ) habite
او زندگی می کند

Nous habitons
ما زندگی می کنیم

Vous habitez
شما زندگی می کنید

Ils ( elles ) habitent
آنها زندگی می کنند

برو به آموزش بعدی..