یادگیری زبان فرانسه با فراند

You are currently viewing یادگیری زبان فرانسه با فراند
  • Post category:frand

یادگیری زبان با فراند

Tu habites où ?
تو کجا زندگی می کنی ؟

                  À
J’habite   au
                  En

 

J’habite  à +  شهر

J’habite  au +  کشورهای مذکر

J’habite  en + کشورهای مونث

 

برو به آموزش بعدی..