تاثیر کلسترول در متابولیسم بدن

 ( Cholesterol) کُلِستِرول  یکی از مولکول‌های زیستی و از دسته استروئید ها در لیپیدها، و نوعی الکل موسوم به استرول می باشد. این مولکول ۲۷ کربنه، ساختار چندحلقه‌ای دارد. نقش عمده آن استحکام و انعطاف‌بخشی به غشا سلول‌ها است.و…

Continue Readingتاثیر کلسترول در متابولیسم بدن