نرخ بیکاری

بررسی نرخ بیکاری 📌 بالاترین نرخ بیکاری متعلق به اسپانیا با ۱۴۰ درصد بوده است و پس از این کشور، یونان با ۱۳.۲ درصد و ایتالیا با ۹.۳ درصد قرار…

ادامه خواندننرخ بیکاری