شرایط کار دانشجویی حین تحصیل دوره زبان

‏🇫🇷 شرایط کار دانشجویی حین تحصیل دوره زبان _______________________________ ‏🇫🇷 طبق قوانین فرانسه دانشجویان در زمانی اجازه کار دارند که ویزای دانشجویی فرانسه را داشته باشند. همچنین تحصیلات دانشجو باید حداقل…

ادامه خواندنشرایط کار دانشجویی حین تحصیل دوره زبان