تبادل دانشجویی کوتوتل بین ایران و فرانسه

مقدمه برگزاری دوره آموزش دانشگاهی در مقطع تحصیلی  (کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری) با دانشگاه دیگر در یک کشور یا با دانشگاه‌های دیگر کشورهای جهان را دوره مشترک تحصیلی گویند. دوره‌های…

ادامه خواندنتبادل دانشجویی کوتوتل بین ایران و فرانسه